-------------------------------------------------------

Ogólne warunki handlowe z informacjami dla klientów

-------------------------------------------------------

 

 

Spis treści

------------------

1. Zakres obowiązywania

2. Zawarcie umowy

3. Ceny i warunki płatności

4. Warunki dostaw i wysyłek

5. Siła wyższa

6. Opóźnienie w świadczeniu usługi

7. Zastrzeżenie własności

8. Odpowiedzialność z tytułu wad/rękojmia

9. Odpowiedzialność

10. Przedawnienie

11. Zatrzymanie towaru, cesja

12. Prawo właściwe, właściwość miejscowa sądów

 

 

1) Zakres obowiązywania

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „OWH”) firmy Hermann Rosorius Ingenieurbüro GmbH (zwanej dalej „Sprzedawcą”) obowiązują dla wszystkich umów zawieranych przez przedsiębiorcę (zwanego dalej „Klientem”) ze Sprzedawcą w zakresie towarów i/lub usług prezentowanych przez Sprzedawcę w jego sklepie internetowym. Niniejszym wyraża się sprzeciw wobec uwzględniania własnych warunków Klienta, chyba że zostanie uzgodnione inaczej.

1.2 Niniejsze OWH obowiązują również wyłącznie wtedy, gdy sprzedawca, wiedząc o warunkach klienta stojących w sprzeczności lub różniących się od niniejszych, dokonuje na rzecz klienta dostawę, nie podając szczególnych zastrzeżeń.

1.3 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH jest dowolna osoba fizyczna lub prawna, jak również spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy wykonywaniu czynności prawnej działa w ramach swojej działalności zarobkowej lub samodzielnej działalności gospodarczej.

1.4 Przedsiębiorcą w rozumieniu niniejszych OWH są również organy administracyjne oraz instytucje prawa publicznego, jeśli przy zawieraniu umowy działają one wyłącznie na podstawie prawa cywilnego.

 

2) Zawarcie umowy

2.1 Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony sprzedawcy, lecz służą jedynie do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2 Klient może złożyć ofertę przez formularz zamówienia online zintegrowany ze sklepem internetowym Sprzedawcy. W takim wypadku klient, po włożeniu wybranych towarów i/lub usług do wirtualnego koszyka i przeprowadzenie elektronicznego procesu zamówienia, klikając przycisk kończący proces zamówienia składa prawnie wiążącą ofertę umowną w odniesieniu do zawartych w koszyku towarów i/lub usług. Klient może złożyć sprzedawcy ofertę również telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

2.3 Sprzedawca może przyjąć ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

- przesyłając klientowi potwierdzenie zamówienia na piśmie lub w postaci tekstowej (faks lub e-mail), gdzie miarodajne jest nadejście potwierdzenia zamówienia u klienta,

- dostarczając klientowi zamówiony towar, gdzie miarodajne jest nadejście towaru do klienta, lub też

- wzywając klienta po złożeniu przez niego zamówienia do dokonania zapłaty, albo też

- jeśli zaoferowana zostanie płatność poprzez polecenie zapłaty, a klient zdecyduje się na ten rodzaj płatności, pobierając cenę brutto z rachunku bankowego klienta, gdzie miarodajną jest chwila obciążenia rachunku klienta.

Jeśli występuje wiele z wymienionych powyżej alternatyw, umowa dochodzi do skutku z chwilą wystąpienia pierwszej z wymienionych powyżej alternatyw. Termin przyjęcia zamówienia zaczyna biegnąć od następnego dnia po wysłaniu oferty przez klienta i kończy się wraz z upływem piątego dnia po wysłaniu oferty. Jeśli sprzedawca nie przyjmie oferty klienta w wymienionym terminie, stanowi to odrzucenie oferty ze skutkiem takim, że klient nie będzie już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4 Podczas składania oferty przez formularz zamówienia online sprzedawcy następuje zapisanie tekstu umowy i wysłanie go klientowi po złożeniu przez niego zamówienia wraz z niniejszymi OWH w postaci tekstowej (np. e-mailem, faksem lub listownie). Dodatkowo tekst umowy zostaje zarchiwizowany na stronie internetowej sprzedawcy, a klient może go nieodpłatnie wywołać poprzez swoje zabezpieczone hasłem konto klienta, podając odpowiednie dane do logowania, o ile klient przed wysłaniem zamówienia założył konto klienta w sklepie internetowym sprzedawcy.

2.5 Przed wiążącym złożeniem zamówienia przez formularz zamówienia online sprzedawcy klient ma możliwość korygowania na bieżąco wprowadzanych przez siebie danych za pomocą typowych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto wszelkie dokonane wpisy zostają przed wiążącym złożeniem zamówienia ponownie wyświetlone w oknie potwierdzenia i również tam mogą zostać poprawione przy użyciu typowych funkcji klawiatury i myszy.

2.6 W zakresie zawarcia umowy dostępny jest wyłącznie język niemiecki i angielski.

2.7 Realizacja zamówienia i nawiązanie kontaktu odbywają się z reguły pocztą elektroniczną i poprzez elektroniczny system realizacji zamówień. Klient musi zapewnić, adres e-mail by podany przez niego w celu realizacji zamówienia jest właściwy, tak by można było pod tym adresem odbierać wiadomości wysyłane przez sprzedawcę. W szczególności klient, w przypadku korzystania z filtrów niechcianej poczty (spamu), musi zapewnić, by mogły być dostarczane wszelkie wiadomości e-mail wysyłane przez sprzedawcę lub upoważnioną przez niego w zakresie realizacji zamówienia osobę trzecią.

2.8 Jeśli strony uzgodniły warunki specjalne, to nie mają one absolutnie zastosowania dla trwających równocześnie lub przyszłych stosunków umownych z klientem.

2.9 W przypadku gospodarczej niemożności klienta wypełniania swoich obowiązków względem sprzedawcy, sprzedawca może odstąpić od istniejących pozostałych umów z klientem ze skutkiem natychmiastowym. Dotyczy to również wniosku o upadłość klienta. Przepisy § 321 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i § 112 niemieckiego rozporządzenia w sprawie upadłości (InsO) pozostają w mocy. O grożącej mu niewypłacalności klient informuje sprzedawcę odpowiednio wcześniej na piśmie.

 

3) Ceny i warunki płatności

3.1 O ile z opisu produktu sprzedawcy nie wynika inaczej, podawane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Ewentualne koszty pakowania i wysyłki, przeładunku, ubezpieczenia (w szczególności transportowego), cła i daniny publiczne są rozliczane oddzielnie.

3.2 W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej mogą w indywidualnych przypadkach występować dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie odpowiada i które musi ponieść klient. Zaliczają się do nich przykładowo koszty przesłania pieniędzy przez instytucje finansowe (np. opłaty za przelew, opłaty z tytułu kursów wymiany walut) oraz daniny lub podatki związane z wwozem towarów (np. cła). Tego rodzaju koszty związane z przesyłaniem pieniędzy mogą występować również w sytuacji, gdy dostawa nie następuje poza Unię Europejską, ale klient dokonuje zapłaty z kraju spoza Unii Europejskiej.

3.3 Klient ma do wyboru rozmaite możliwości płatności, oferowane w sklepie online sprzedawcy.

3.4 W przypadku uzgodnienia płatności z góry płatność jest wymagana od razu po zawarciu umowy.

3.5 W przypadku wybrania rodzaju płatności Dostawa na kredyt cena sprzedaży staje się wymagana z chwilą dostarczenia towaru i wystawienia faktury.

3.6. W przypadku rodzaju płatności Dostawa na kredyt cenę sprzedaży należy zapłacić w ciągu 30 dni od otrzymania faktury bez dokonywania potrąceń, chyba że uzgodniono inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania sprawdzenia zdolności kredytowej w przypadku wyboru dostawy na kredyt jako rodzaju płatności i odrzucenia tego rodzaju płatności w przypadku negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej.

3.7 Zapłatę uznaje się za dokonaną z chwilą uznania należności na jednym z rachunków sprzedawcy. W przypadku opóźnionej płatności sprzedawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek za zwłokę w wysokości 10 punktów procentowych powyżej obowiązującej stopy bazowej. Nie wpływa to na pozostałe prawa sprzedawcy w przypadku opóźnionej zapłaty ze strony klienta. Jeśli występują przeterminowane należności, to płatności przychodzące będą przyjmowane najpierw na poczet ewentualnych kosztów i odsetek, licząc od najstarszej należności.

3.8 W przypadku pojawienia się nieprzewidywalnych wzrostów kosztów (np. wahań kursów walut, nieoczekiwanych wzrostów cen ze strony dostawców itp.) sprzedawca ma prawo przenieść wzrost ceny na klienta. Ma to jednak zastosowanie tylko w sytuacji, gdy dostawa ma zgodnie z umową nastąpić później niż cztery miesiące od zawarcia umowy.

 

4) Warunki dostaw i wysyłek

4.1. Dostawa towarów, o ile nie uzgodniono inaczej, następuje poprzez wysyłkę na podany przez klienta adres dostawy. Podczas realizacji transakcji miarodajny jest adres dostawy podany dla realizacji zamówienia u sprzedawcy.

4.2 Sprzedawca ma prawo dokonywać dostaw częściowych, o ile leży to w zakresie możliwości klienta. W przypadku dopuszczalnych dostaw częściowych sprzedawca ma również prawo wystawiać faktury częściowe.

4.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nieprawidłowej lub nienależytej dostawy do niego samego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy niedostarczenie nie nastąpi z przyczyn nieleżących po stronie sprzedawcy i gdy zawarł on z dostawcą, z zachowaniem należytej staranności, konkretną transakcję zabezpieczającą. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby pozyskać towar. W przypadku niedostępności lub tylko częściowej dostępności towaru klienta zostanie niezwłocznie poinformowany i zostanie niezwłocznie dokonane świadczenie wzajemne.

4.4. Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub pogorszenia stanu towaru jest przenoszone z chwilą przekazania towaru właściwemu przewoźnikowi. Dotyczy to również sytuacji, gdy koszty transportu ponosi sprzedawca. Ubezpieczenie transportu następuje tylko na wyraźne życzenie i na koszt klienta.

4.5 W sytuacji, gdy wysyłka towaru do klienta ulegnie opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie klienta, przeniesienie ryzyka następuje już w chwili wykazania gotowości do wysyłki klientowi. Ewentualne koszty magazynowania po przeniesieniu ryzyka ponosi klient.

4.6 Odbiór własny nie jest możliwy ze względów logistycznych.

 

5) Siła wyższa

W przypadku zdarzeń powodowanych siłą wyższą, mających wpływ na wykonanie umowy, sprzedawca ma prawo przesunąć dostawę o czas występowania utrudnienia, a w przypadku długotrwałych opóźnień może od niej odstąpić w całości lub częściowo, bez możliwości kierowania przez klienta wynikających z tego tytułu roszczeń wobec sprzedawcy. Siłą wyższą są wszystkie zdarzenia nieprzewidywalne dla sprzedawcy lub takie, które nawet gdyby były przewidywalne, są poza zakresem wpływów sprzedawcy i którym oddziaływaniom na wykonanie umowy nie da się zapobiec poprzez racjonalne starania ze strony sprzedawcy. Ewentualne roszczenia klienta z mocy ustawy pozostają w mocy.

 

6) Opóźnienie w świadczeniu usługi

6.1 W przypadku opóźnienia w wykonaniu świadczenia klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ramach obowiązujących przepisów wyłącznie wtedy, gdy opóźnienie nastąpi z winy sprzedawcy.

6.2 W przypadku opóźnienia po stronie sprzedawcy klient ma obowiązek na żądanie sprzedawcy oświadczyć w rozsądnym terminie, czy z powodu opóźnienia odstępuje od umowy czy też pozostaje przy należnym mu świadczeniu.

6.3 Jeśli wysyłka lub dostarczenie zostaną na życzenie klienta opóźnione o więcej niż jeden miesiąc od zakomunikowania gotowości do wysyłki, możliwe jest naliczenie klientowi opłat magazynowych w wysokości 0,5% ceny przedmiotów dostaw za każdy rozpoczęty miesiąc, nie więcej jednak niż 5% łącznie.

6.4 Stronom umowy w dalszym ciągu przysługuje prawo do wykazania wyższej lub niższej szkody.

6.5. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku działania umyślnego, podstępu, rażącego niedbalstwa oraz szkód związanych z naruszeniem życia, ciała lub zdrowia.

 

7) Zastrzeżenie własności

7.1. Sprzedawca zastrzega sobie własność dostarczonego towaru do chwili dokonania pełnej zapłaty należnej ceny sprzedaży. Ponadto sprzedawca zastrzega sobie własność dostarczonego towaru do chwili spełnienia wszystkich jego roszczeń związanych ze stosunkami handlowymi z klientem.

7.2 W przypadku przetworzenia dostarczonego towaru za jego producenta uznaje się sprzedawcę, który uzyskuje własność nowo powstałego towaru. Jeśli przetworzenie następuje wraz z innymi materiałami, sprzedawca uzyskuje własność w stosunku do wartości swojego towaru według faktury względem innych materiałów. Jeśli, w wyniku połączenia lub zmieszania towaru sprzedawcy z rzeczą klienta, rzecz ta stanowić będzie rzecz główną, to na sprzedawcę przechodzi współwłasność rzeczy w stosunku odpowiadającym wartości fakturowej towaru sprzedawcy wobec wartości fakturowej, a w przypadku jej niedostępności, do wartości rynkowej rzeczy głównej. Klient występuje w takiej sytuacji jako depozytariusz.

7.3 Przedmiotów objętych zastrzeżeniem własności lub praw nie wolno klientowi oddawać w zastaw lub jako zabezpieczenie. Klientowi jako odsprzedawcy przysługuje w takim wypadku prawo do dalszej sprzedaży w ramach zwykłej działalności pod warunkiem, że klient skutecznie przeniesie roszczenia sprzedawcy związane z odsprzedażą na swoich odbiorców i przeniesie na swojego odbiorcę własność z zastrzeżeniem obowiązku dokonania zapłaty. Po zawarciu umowy klient, w celach zabezpieczenia, przenosi swoje roszczenia w związku z tego rodzaju transakcjami zbycia na sprzedawcę, który to przeniesienie równocześnie przyjmuje.

7.4 Klient ma obowiązek niezwłocznie komunikować dostęp do towaru będącego własnością lub współwłasnością sprzedaży lub do przenoszonych należności. Ma on obowiązek niezwłocznego przekazywania sprzedawcy pobranych prze niego kwot przeniesionych na sprzedawcę, jeśli tylko dana należność jest wymagana.

7.5 Jeśli wartość praw zabezpieczeń sprzedawcy przekracza wysokość zabezpieczanych roszczeń o więcej niż 10%, sprzedawca zwolni na życzenie klienta odpowiednią część praw zabezpieczających.

 

8) Odpowiedzialność z tytułu wad/rękojmia

Jeśli przedmiot sprzedaży jest wadliwy, zastosowanie mają przepisy o ustawowej odpowiedzialności z tytułu wad. Od tej zasady obowiązują następujące odstępstwa:

8.1 Wada nieistotna nie uzasadnia roszczeń z tytułu wad i nie upoważnia klienta do odmowy przyjęcia towaru. Wykazywanie wady nieistotnej przez część towaru nie upoważnia do reklamowania całej dostawy. Inne zasady obowiązują wyłącznie w przypadku, gdy dostawa częściowa nie leży w interesie klienta. Ponadto klientowi wolno wstrzymywać płatności wyłącznie w zakresie będącym w uzasadnionej proporcji względem zaistniałej wady rzeczowej. W przypadku nieodpłatnego przekazania rzeczy sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady, których przyczyną jest leżące po jego stronie działanie umyślne lub rażące niedbalstwo.

8.2 Roszczenia z tytułu wad nie powstają w przypadku naturalnego zużycia lub szkód powstałych po przeniesieniu ryzyka w wyniku niewłaściwego lub niedbałego postępowania, przeciążenia, zastosowania nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub w wyniku nadzwyczajnych czynników zewnętrznych nieprzewidzianych w umowie, jak również w przypadku usterek, których nie da się odtworzyć. W przypadku podjęcia przez klienta lub osoby trzecie nieumiejętnych modyfikacji lub napraw, to również w ich przypadku oraz z tytułu ich skutków roszczenia z tytułu wad nie występują, chyba że klient jest w stanie wykazać, że szkoda stanowiąca przedmiot roszczenia nie została spowodowana takimi zmianami lub naprawami.

8.3 W przypadku towarów nowych termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi jeden rok od przeniesienia ryzyka. W przypadku towarów używanych prawa i roszczenia z tytułu wad są wykluczone.

8.4 Uregulowane powyżej ograniczenia odpowiedzialności i skrócenia terminów przedawnienia nie obowiązują

- w przypadku rzeczy, które odpowiednio do swojego zastosowania zostały wykorzystane w konstrukcji budowlanej, powodując jej wadliwość,

- w przypadku szkód wynikłych ze spowodowania śmierci, uszkodzeń ciała lub naruszenia zdrowia wskutek umyślnego lub spowodowanego niedbalstwem naruszenia obowiązków przez sprzedawcę lub też wskutek umyślnego lub spowodowanego niedbalstwem naruszenia obowiązków przez jego ustawowego przedstawiciela bądź osobę zobowiązaną do wykonania zobowiązania sprzedawcy,

- w przypadku pozostałych szkód wskutek umyślnego lub spowodowanego niedbalstwem naruszenia obowiązków przez dostawcę lub wskutek umyślnego lub spowodowanego niedbalstwem naruszenia obowiązków przez jego ustawowego przedstawiciela lub osobę zobowiązaną do wykonania zobowiązania sprzedawcy,

- w przypadku podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę oraz

- w przypadku roszczenia regresowego w rozumieniu § 478 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).

8.5 W ramach usunięcia wady sprzedawca może wybrać naprawę lub dostarczenie zamiennej rzeczy.

8.6 Jeśli w ramach odpowiedzialności z tytułu wady nastąpi dostarczenie zamiennej rzeczy, termin przedawnienia nie biegnie od początku.

8.7 Jeśli usunięcie wady nastąpiło przez dostarczenie zamiennej rzeczy, klient ma obowiązek odesłać sprzedawcy pierwotnie dostarczony towar w ciągu 30 dni. Przesyłka zwrotna musi zawierać przyczynę odsyłki, nazwę lub imię i nazwisko klienta oraz numer nadany przy zakupie wadliwej rzeczy, pozwalający sprzedawcy właściwie zidentyfikować zwracany towar. W czasie i w zakresie, gdy właściwa identyfikacja przesyłki zwrotnej nie jest możliwa z przyczyn leżących po stronie klienta, sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwracanego towaru ani zwrotu zapłaconej ceny zakupu. Koszty ponownej wysyłki ponosi klient.

8.8 Jeśli celu usunięcia wady sprzedawca dostarcza rzecz wolną od wad, może dochodzić od klienta odszkodowania za korzystanie z rzeczy zgodnie z § 346 ust. 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB). Pozostałe roszczenia wynikające z ustawy pozostają w mocy.

8.9 Jeśli klient występuje jako kupiec w rozumieniu § 1 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB), spoczywa na nim kupiecki obowiązek sprawdzenia i zgłoszenia zastrzeżeń do towaru zgodnie z § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB). Jeśli klient nie wypełni określonych w nim obowiązków w zakresie informowania, to towar uważa się za zaakceptowany.

 

9) Odpowiedzialność

Odpowiedzialność z tytułu opóźnienia jest finalnie określona w punkcie „Opóźnienie w świadczeniu usługi”. W pozostałym zakresie sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń odszkodowawczych i z tytułu poniesionych nakładów na podstawie umów, uzgodnień równoważnych umowom oraz przepisów prawa, również karnego, jak następuje:

9.1 Sprzedawca odpowiada z każdej przyczyny prawnej bez ograniczeń

- w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa,

–     za szkody związane z utratą życia, obrażeniami ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu spowodowane działaniem umyślnym lub rażącym niedbalstwem,

- z tyłu złożonej obietnicy gwarancji, o ile uregulowania w tym zakresie nie stanowią inaczej,

- ze względu na bezwzględnie obowiązującą odpowiedzialność, na przykład z mocy przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

9.2 W przypadku naruszenia przez sprzedawcę wskutek niedbalstwa istotnego obowiązku określonego w umowie odpowiedzialność jest ograniczona do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, o ile nie występuje nieograniczona odpowiedzialność zgodnie z powyższym punktem. Istotne obowiązki wynikające z umowy to takie, które umowa nakłada w swojej treści na sprzedawcę w celu osiągnięcia celu umowy i dopiero których spełnienie w ogóle umożliwia należyte wykonanie umowy i w których dotrzymanie których klient może w regularny sposób ufać.

9.3 W pozostałym zakresie odpowiedzialność sprzedawcy jest wykluczona.

9.4 Powyższe zapisy dotyczące odpowiedzialności obowiązują również w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy za podmioty pomagające mu w realizacji umowy oraz za swoich przedstawicieli ustawowych.

 

10) Przedawnienie

Roszczenia klienta wobec sprzedawcy — z wyjątkiem roszczeń określonych w punkcie „Odpowiedzialność z tytułu wad/rękojmia” — ulegają przedawnieniu po roku od uzyskania informacji o faktach uzasadniających roszczenie, nie później jednak niż po pięciu latach od wykonania świadczenia, o ile odpowiedzialność nie jest nieograniczona zgodnie z powyższym punktem.

 

11) Zatrzymanie towaru, cesja

11.1 Prawa klienta do zatrzymania towaru i odmowy spełnienia świadczenia są wykluczone, chyba że sprzedawca nie podważa roszczeń wzajemnych będących ich podstawą lub też roszczenia te zostały prawomocnie stwierdzone.

11.2 Wyklucza się cesję roszczeń przez klienta z tytułu zawartej z klientem umowy, a zwłaszcza cesję roszczeń klienta z tytułu wad.

 

12) Prawo właściwe, właściwość miejscowa sądów

12.1 W zakresie wszelkich stosunków prawnych pomiędzy stronami obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów o międzynarodowej sprzedaży ruchomości.

12.2 Jeśli klient występuje jako kupiec, osoba prawna w rozumieniu prawa publicznego lub jest szczególną publicznoprawną formą organizacyjną z siedzibą na terytorium podlegającym władzy państwowej Republiki Federalnej Niemiec, to wyłączną właściwością miejscową sądów dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest siedziba sprzedawcy. Jeśli klient ma swoją siedzibę poza terytorium podlegającym władzy państwowej Republiki Federalnej Niemiec, to siedziba sprzedawcy stanowi wyłączną właściwość miejscową sądów dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. Sprzedawca ma jednak w powyższych przypadkach każdorazowo możliwość wystąpienia do sądu właściwego dla siedziby klienta.